快捷搜索:

解连环·柳

露条烟叶。惹长亭宿怨,几番风月。爱细缕、先窣轻黄,渐拂水藏鸦,翠阴相接。纤软风骚,眉黛浅、三眠初歇。奈年光光阴又晚,萦绊游蜂,絮飞晴雪。
依依灞桥怨别。正千丝万绪,难禁愁绝。怅岁久、应长新条,念曾系花骢,屡停兰楫。弄影摇晴,恨闲损、东风时节。隔邮亭,故人望断,舞腰瘦怯。
解连环·柳拼音解读
lù tiáo yān yè 。rě zhǎng tíng jiù hèn ,jǐ fān fēng yuè 。ài xì lǚ 、xiān sū qīng huáng ,jiàn fú shuǐ cáng yā ,cuì yīn xiàng jiē 。xiān ruǎn fēng liú ,méi dài qiǎn 、sān mián chū xiē 。nài nián huá yòu wǎn ,yíng bàn yóu fēng ,xù fēi qíng xuě 。
yī yī bà qiáo yuàn bié 。zhèng qiān sī wàn xù ,nán jìn chóu jué 。chàng suì jiǔ 、yīng zhǎng xīn tiáo ,niàn céng xì huā cōng ,lǚ tíng lán jí 。nòng yǐng yáo qíng ,hèn xián sǔn 、chūn fēng shí jiē 。gé yóu tíng ,gù rén wàng duàn ,wǔ yāo shòu qiè 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: